HỌC VIỆN HKVN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2017

HGS TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN HỖ TRỢ LÀM THỦ TỤC BAY
January 3, 2017
HỢP TÁC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM – HÀ LAN: NGHỊ TRÌNH CHO SỰ PHÁT TRIỂN
January 4, 2017

Sáng ngày 31/12/2016, tại Hội trường A.201, Học viện HKVN đã tổ chức Hội nghị Công chức, viên chức và người lao động năm 2017. Tại Hội nghị, toàn thể Công chức, viên chức và người lao động đã nghe Lãnh đạo Hoc viện báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và dự kiến phương hướng hoạt động năm 2017. Hội nghị cũng đã tổ chức thảo luận, đóng góp ý kiến vào Dự thảo Quy chế Chi tiêu nội bộ năm 2017, Quy chế dân chủ cơ sở…