Thursday, 18 Aug 2022
Cẩm nang

Báo cáo việc làm 2019

Thực hiện
công văn số 3943/BGDĐT-GDĐH, ngày 31 tháng 08 năm 2018 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo về việc báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt
nghiệp năm 2018.

Học viện Hàng không Việt Nam thực hiện công tác khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2018, kết quả như sau:

1. MỤC
ĐÍCH KHẢO SÁT

Cung cấp, cập nhật thông tin về tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp và khả năng tham gia vào thị trường lao động của sinh viên. Trên cơ sở đó Học viện bổ sung, cập nhật nội dung chương trình giảng dạy nhằm nâng cao tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm.

2. NỘI DUNG KHẢO SÁT

Công tác khảo sát tình trạng việc làm của cựu sinh viên đại học chính
quy sau 01 năm tốt nghiệp nhằm thu thập những thông tin chủ yếu sau đây:

Tình trạng việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp;

Khu vực làm việc của sinh viên tốt nghiêp;

3. ĐỐI
TƯỢNG VÀ THỜI GIAN KHẢO SÁT

Đối tượng khảo sát là sinh viên tốt nghiệp năm 2018

Thời gian
khảo sát: từ 01/07/2019 đến ngày 30/11/2019

4. PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT

Học viện đã
dùng nhiều phương pháp như: gửi thư đính kèm khảo sát, phỏng vấn trực tiếp
qua điện thoại, email, google form nhưng phương pháp phỏng vấn qua điện
thoại thu được nhiều kết quả nhất.

5. QUY TRÌNH KHẢO SÁT         

Quy trình
thực hiện khảo sát tình trạng việc làm sinh viên sau 1 năm tốt nghiệp được thực
hiện như sau:

STT Nội dung thực hiện Thời gian
thực hiện
Đơn vị thực
hiện
 1 Xây dựng mẫu phiếu khảo sát Tháng 06/2019 Trung tâm hướng nghiệp – tư vấn việc làm
Trung tâm hướng nghiệp – tư vấn việc làm
2
2
Rà soát địa chỉ mail của cựu SV và gửi email Tháng 07/2019 – 08/2019
3
3
Rà soát số điện thoại của cựu SV và tiến hành gọi điện
phỏng vấn
Tháng 09/2019- 11/2019
4 Báo cáo Ban giám đốc Học viện, đăng tải kết quả khảo
sát trên các trang truyền thông của Học viện Hàng không
Tháng 12/2019 Trung tâm hướng nghiệp – tư
vấn việc làm & phòng đào tạo

6. KẾT QUẢ KHẢO SÁT

Kết quả khảo sát tình trạng
việc làm của sinh viên được thể hiện ở bảng sau:

SL sinh viên tốt nghiệp SL khảo sát SL khảo sát có phản hồi Tỉ lệ % KS được
(4)=(3)/(2)
SL có việc làm Tỷ lệ % có việc làm
(6)=(5)/(3)
          (1)          (2)        (3)          (4)      (5)             (6)
          391         391       332        84.9%      320 96.3%

Bài viết đã được đăng ký bản quyền (DMCA). Nếu copy nội dung hãy để lại link về bài gốc hoặc ghi rõ nguồn tuvanvieclamvaa.vn. Xin cảm ơn!
Copyright © 2021 - 2022 | tuvanvieclamvaa.vn | All Rights Reserved. DMCA.com Protection Status