Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam thông báo tuyển chọn học viên để đào tạo KSVKL tại nước ngoài bằng kinh phí tư túc năm 2016

Việt Nam “vẽ” lại bản đồ hàng không thế giới
October 21, 2016
Trung tâm Khai thác Tân Sơn Nhất (TOC) tuyển dụng chuyên viên đại diện hãng và điều hành khai thác – 2016
December 1, 2016

Thực hiện chủ trương xã hội hóa công tác đào tạo nguồn nhân lực ngành hàng không nói chung và Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam nói riêng, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam đã xây dựng, hoàn thiện, sửa đổi bổ sung và phê duyệt Đe án “Xã hội hóa đào tạo cơ bản Kiểm soát viên không lưu” nhằm thu hút nguồn vốn xã hội nhằm đáp ứng các nhu cầu phát triển của Tống công ty. Năm 2015 Tổng công ty đã triển khai thành công Đe án xã hội hóa. Ket quả tuyển chọn và đào tạo được 19 học viên.

Hiện nay, Tổng công ty có nhu cầu tuyển chọn học viên để đào tạo Kiểm soát viên không lưu (KSVKL) tại nước ngoài bằng kinh phí tự túc như sau:

 1. GIỚI THIỆU VỀ CHƯƠNG TRÌNH
 2. Đối tượng, vị trí làm việc:

Kiểm soát viên không lưu đường dài, Kiểm soát viên không lưu Tiếp cận- Tại sân tại các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay tại Hà Nội, Đà Nang, TP Hồ Chí Minh, Cam Ranh-Khánh Hòa, Vân Đồn-Quảng Ninh.

 1. Điều kiện tuyển dụng và cam kết tuyển dụng:
 2. Điều kiện để tuyển dụng và ký họp đồng lao động:

Học viên Kiểm soát viên không lưu cơ bản phải:

+ Có văn bằng, chúng chỉ hoàn thành chương trình đào tạo Kiểm soát viên không lưu cơ bản tại Trung tâm huấn luyện Airways, New Zealand.

+ Đạt kết quả hoàn thành Khóa đào tạo dự khóa (trước khi đi học nước ngoài) và hoàn thành Khóa đào tạo bổ sung kiến thức (sau khi đi học nước ngoài tại Trung tâm ĐTHL Nghiệp vụ Quản lý bay, Tổng công ty Quản lý bay Việi Nam.

+ Đủ điều kiện sức khỏe, lý lịch chính trị theo quy định.

 1. Cam kết tuyển dụng:

+ Tổng công ty cam kết sẽ tuyển dụng và ký hợp đồng lao động với học viên Kiểm soát viên không lưu cơ bản đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện tuyển dụng của Tổng công ty.

+ Học viên Kiểm soát viên không luu cơ bản cam kết sẽ làm việc cho Tổng công ty sau khi tốt nghiệp nếu được Tổng công ty tuyển dụng và ký hợp đồng lao động.

 • Chương trình đào tạo CO’ bản Kiểm soát viên không lưu
 1. Các chương trình đào tạo cơ bản Kiểm soát viên không lưu tại Airways, New Zealand:

Chương trình 1: Chưong trình đào tạo CO’ bản Kiếm soát đường dài (ACC):

Đào tạo cơ bản KSVKL để làm việc tại các Trung tâm kiếm soát đường dài HẠ Nội và TP Hồ Chí Minh.

Các học viên sẽ học các khóa học (Course) theo mã khóa của ICAO là: Khóa đào tạo cơ bản (ICAO 051-Basic training) (1), Khóa đào tạo KSVKL đường dài không radar (ICAO 055- ACC Non radar training) (2), Khóa đào tạo Kiểm soát đường dài có radar (ICAO 054-ACC Radar training) (3) và Khóa Tiếng Anh Hàng không (Aviation English) (4).

Thời gian học 26 tuần không kế thời gian học dự khóa và học bổ sung ở trong nước.

Số lượng dự kiến tuyển chọn: 24 học viên. Khu vực Hà Nội: 12 học viên, khu vực Thành phố Hồ Chí Minh: 12 học viên; tổ chức thành 2 lớp, mỗi lóp 12 học viên, sau này bố trí làm việc tại Trung tâm kiếm soát đường dài Hà Nội và Trung tâm kiểm soát đường dài Hồ Chí Minh.

Chưong trình 2: Chương trình đào tạo CO’ bản Kiếm soát Tiếp cận-Tại sân (TWR-APP):

Đào tạo cơ bản KSVKL để làm việc tại cơ sở điều hành bay Tiếp cận-Tại sân tại Hà Nội/Đà Nẳng/TP Hồ Chí Minh, Cam Ranh-Khánh Hòa, Vân Đồn – Quảng Ninh.

Các học viên sẽ học các khóa học (Course) theo mã khóa của ICAO là : Khóa đào tạo cơ bản (ICAO 051-Basic training) (1), Khóa đào tạo KSVKL Tower (ICAO 052- Tower Control) (2), Khóa đào tạo KSVKL tiếp cận không radar (ICAO 053-APP Non Radar training) (3), Khóa đào tạo Kiểm soát tiếp cận có radar (ICAO 054-APP Radar training) (4) và Khóa Tiếng Anh Hàng không (Aviation English) (5).

Thời gian học 34 tuần không kế thời gian học dự khóa và học bổ sung ở trong nước.

Số lượng tuyển chọn dự kiến: 24 học viên, tổ chức thành 2 lớp, mỗi lóp 12 họ( viên, sau này được bố trí làm việc tại cơ sở điều hành bay Tiếp cận – Tại sân tại ! Nội/Đà Nằng/TP Hồ Chí Minh, Cam Ranh-Khánh Hòa, Vân Đồn – Quảng Ninh.

 1. Kinh phí:

Chương trình 1: Học phí dự kiến 31.000 ƯSD/học viên, không bao gồm phí ăn, ở và các chi phí cá nhân khác.

Chương trình 2: Học phí dự kiến 45.000ƯSD/học viên, không bao gồm chi phí ăn, ở và các chi phí cá nhân khác.

Các mức học phí nêu trên được áp dụng nếu tống số lượng học viên được lựa chọn cho cả 2 chương trình là 20 học viên và có tối thiểu 6 học viên cho một lóp. Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam sẽ trao đổi với cơ sở đào tạo tại nước ngoài xác định mức học phí chính xác sau khi có số lượng học viên được tuyển chọn tham gia chương trình đào tạo.

Tống công ty Quản lý bay Việt Nam đảm bảo kinh phí tổ chức học dự khóa (trước khi đi học nước ngoài) và học bổ sung (sau khi đi học nước ngoài).

 1. Các chương trình học dự khóa và bổ sung tại Việt Nam

Trước khi tham gia các chương trình học tại New Zealand, học viên phải tham gia Khóa học dứ khóa (trước khi đi học nước ngoài) và Khóa học bổ sung (sau khi đi học nước ngoài) do Tống công ty Quản lý bay Việt Nam tổ chức tại Trung tâm Đào tạo-Huấn luyện Nghiệp vụ Quản lý bay- Tống công ty Quản lý bay Việt Nam, cụ thể như sau:

 • Chương trình học dự khóa:
 • Thời lượng: 12 tuần (480 giờ)
 • Nội dung cơ bản:

Chương trình đào tạo dự khóa bao gồm các nội dung cơ bản: Giới thiệu tổng quan về ngành Hàng không, giới thiệu văn bản quy phạm pháp luật về Hàng không dân dụng quốc tế và Hàng không dân dụng Việt Nam, giới thiệu về dịch vụ bảo đảm hoạt động bay (Dịch vụ Khí tượng Hàng không; Dịch vụ Tìm kiếm – Cứu nạn Hàng không; Dịch vụ Thông báo tin tức Hàng không; Dịch vụ thông tin, dẫn đường, giám sát; Dịch vụ Không lưu), yêu cầu về ngôn ngữ trong Kiểm soát Không lưu (Tiếng Anh hàng không, tiếng Anh chuyên ngành, trình độ thông thạo ngôn ngữ tiếng Anh và thang đánh giá của ICAO, các tiêu chí ngôn ngữ), tham quan thực tế các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay (Giới thiệu trước chuyên thăm quan về các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay, tìm hiểu công việc thực tế của một kiểm soát viên không lưu) và các nội dung liên quan khác.

 • Chương trình chi tiết: Chương trình đào tạo dự khóa chi tiết được Trung tâm Đào tạo-Huấn luyện Nghiệp vụ Quản lý bav xây dựng trình Tổng Giám đốc phê duyệt theo quy định.
 • Kiếm tra đánh giá: Kiếm tra đánh giá sau khi đào tạo dự khóa thực hiện theo quy định trong chương trình đào tạo dự khóa được phê duyệt. Các học viên phải đạt kết quả hoàn thành khóa đào tạo dự khóa mới đủ điều kiện được lựa chọn để đào tạo tại cơ sở đào tạo nước ngoài.
  • Chương trình học bô sung:

Theo Chương trình đã được Cục hàng không Việt Nam phê duyệt (Quyế định số 1221/QĐ-CHK ngày 15/7/2016 về việc phê duyệt Chương trình đào tạo b< sung đê công nhận chứng chỉ chuyên môn nhân viên hàng không vị trí kiểm SO.I không lưu cho học viên đã hoàn thành khóa đào tạo cơ bản tại Trung tâm hu; ỉ luyện Airways, New Zealand).

 1. Co’ sỏ’ đào tạo tại nước ngoài.

Trung tâm huấn luyện Airways, New Zealand – Airways Training Centre, Airways International Limited, New Zealand (Airways)

Website: www.airways.co.nz

Current Membership Status: TRAINAIR/ICAO

Hiện tại Airways đã lập Facebook để các ứng viên có thể truy cập, hỏi các thông tin liên quan tới khóa học cũng như xem các hình ảnh, video về học tập và sinh hoạt của các học viên Việt Nam niên khóa 2015-2016 theo đường link như sau:

https://www.facebook.com/Airwavs-NZ-Train-Abroad-VATM-1621073208139902/

Airways sẽ oung cấp phần mềm học tiếng Anh hàng không (AES) và Airbooks cho các học viên trong thời gian học dự khóa tại Việt Nam để học viên chuẩn bị tốt hơn trước khi sang học tại New Zealand.

V Thông tin về thu nhập:

+ Trong thời gian tham gia huấn luyện tại vị trí làm việc (OJT) được kỷ Hợp đồng lao động có thời hạn mức thu nhập tối thiểu là 9 triệu đồng/tháng.

+ Sau khi tham gia kiểm tra được cấp Giấy phép (Licence) và Năng định (Rating) Kiểm soát viên không lưu được ký Hợp đồng lao động không thời hạn với mức thu nhập tối thiểu 20 triệu đồng/tháng.

 1. YÊU CẦU TUYỂN CHỌN
 2. Tiêu chuẩn chung:
 3. Là công dân Việt Nam, Lý lịch gia đình rõ ràng, Nhân thân trong sạch, không tiền án, tiền sự, không nghiện ma túy và các chất gây nghiện, chịu được áp lực công việc và có thể làm việc theo ca, kíp.
 4. Tiêu chuẩn sức khỏe:

Nam: chiều cao từ lm60 trở lên, cân nặng từ 53 kg trở lên.

Nữ: chiều cao từ lm54, cân nặng từ 45 kg trở lên.

 1. Tiêu chuẩn cụ thể:
 2. Tiêu chuẩn chính trị:

Người được tuyển dụng làm kiểm soát viên không lưu ngoài các tiêu chuẩn trên phải đáp ứng các tiêu chuấn chính trị tại quyết định 356/QĐ-HĐTV ngà) 26/8/2013 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, cụ thể:

+ Là người Việt Nam, có đầy đủ quyền công dân;

+ Có lý lịch chính trị rõ ràng, có nhân thân tốt. Bản thân và thân nhân khôn có hoạt động chính trị trái với đường lối của Đảng, vi phạm luật pháp;

+ Có phẩm chất đạo đức tốt. Không có tiền án, tiền sự, không nghiện ma túy

 1. Tiêu chuân vê học vân:

+ Trình độ học vấn: Các đối tượng tốt nghiệp THPT đạt loại khá trở lên (Riêng các đối tượng tốt nghiệp THPT các năm 2015, 2016 phải có điểm xếp loại tôt nghiệp từ 6,5 trở lên và không có điêm thi nào dưới 6,0 do các năm này Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ công nhận đỗ tốt nghiệp mà không xếp loại); các đối tượng hiện đang là sinh viên các trường đại học, cao đẳng hoặc đã tốt nghiệp các trường đại học, cao đắng; các đối tượng đã tốt nghiệp hệ Trung cấp nghề Kiểm soát không luư tại Học viện Hàng không Việt Nam.

+ Trình độ tiếng Anh: có các Chứng chỉ tiếng Anh còn hạn sử dụng (tính đến thời điểm nhận hồ sơ) và có điểm tiếng Anh: IELTS từ 6.0 hoặc TOEFL PAPER từ 550, TOEFL CBT từ 213, TOEFL IBT từ 79 trở lên.

 1. Tiêu chuẩn về tuổi đời:

Không dưới 19.tuổi và không quá 27 tuổi (tính theo năm).

 1. Tiêu chuẩn về sức khỏe: Đáp ứng các tiêu chuẩn sức khỏe của Kiểm soát viên không lưu quy định tại Thông tư liên tịch số 18/2012/TTLT-BYT- BGTVT ngày 5/11/2012 (Tổng công ty sẽ tổ chức khám sức khỏe cho các ứng viên, chi phí khám sức khỏe do ứng viên tự đảm bảo).
 2. Tiêu chuẩn về kiểm tra năng lực: Đạt kết quả kiểm tra năng lực của Trung tâm huấn luyện Airways, New Zealand
 3. KÉ HOẠCH THỤC HIỆN
TT Nội dung Thời gian
1. Thông báo công bố chi tiết chương trình (VATM), Thông báo đăng ký tuyển chọn và nhận hồ sơ ứng viên (VATM) 27/10-31/12/2016
2. Tố chức hội thảo giới thiệu giới thiệu về chương trình, trao đối với ứng viên và các gia đình ứng viên (Airways, VATM) Tháng 11/2016
4. Ký phụ lục: Sửa đổi bổ sung cho Thỏa thuận về đào tạo cơ bản Kiểm soát viên không lưu (VATM, Airways) Tháng 12/2016
5. Quá trình tuyên chọn và lựa chọn của Airways (Airways, VATM) Tháng 1/2017
6. Kiểm tra sức khỏe và lựa chọn cuối cùng (VATM) Tháng 1/2017
7. Khóa học dự khóa trong nước trong thời gian 3 tháng (VATM) Tháng 2- tháns 5/2017
8. Ký hợp đồng đào tạo (ATC Trainee Contract) (Airways, Học viên) Tháng 5/2017
9. Ký Cam kết Tuyển dụng sau đào tạo giữa Tổng công ty và học viên (VATM, Học viên) Tháng 5/2017
10. Trợ giúp học viên thủ tục visa (VATM, Airways) Tháng 5-tháng 6/2017
11. Học viên đến New Zealand Tháng 6/2017

 

 

 1. HỒ SO
 2. Hồ SO’ đăng ký tham dự gồm:
 3. Đơn xin dự tuyển (theo mẫu của Tổng công ty).
 4. Giấy khai sinh, CMTND, Hộ khẩu (bản sao có công chứng).
 5. Lý lịch tự thuật có xác nhận của chính quyền địa phương nơi đăng ký hộ khấu thường trú hoặc cơ quan, đơn vị nơi hiện đang công tác; Đơn xin xác nhận nhân sự (theo Mầu của Tổng công ty).
 6. Phiếu lý lịch tư pháp.
 7. Bản sao có .công chứng Bằng tốt nghiệp THPT hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT.
 8. Bằng tốt nghiệp chuyên môn kèm theo bảng điểm (bản sao có công chứng) hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp
 9. Các văn bằng, chứng chỉ tiếng Anh theo yêu cầu.
 10. Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên hoặc các văn bằng, chứng chỉ khác (nếu có).
 11. 03 ảnh màu cỡ 4×6, 02 ảnh cỡ 3×4 (mới chụp không quá 3 tháng).
 12. Thòi gian nhận hồ SO’:
 • Thời gian nhận hồ sơ bắt đầu từ ngày 01/11/2016 đến hết ngày 31/12/2016.
 • Nhận hồ sơ trong giờ hành chính (trừ thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày Lễ).

Mọi thông tin chi tiết xem tại Website: www.vatm.vn .

 • Địa điểm nhận hồ sơ:
 1. Nộp hồ sơ trực tiếp tại một trong các địa chỉ sau:

+ Ban Tổ chức Cán bộ – Lao động, tòa nhà A, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, số 6/200 đường Nguyễn Sơn, Phường Bồ Đe, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.

+ Phòng Tổ chức Cán bộ – Lao động Công ty Quản lý bay miền Bắc, tòa nhà B, Tống công ty Quản lý bay Việt Nam.

+ Phòng Tổ chức Cán bộ – Lao động Công ty Quản lý bay miền Trung, tầng 4 Tòa nhà 174 Lê Đình Lý, Phường Hòa Thuận Tây, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nằng.

+ Phòng Tổ chức Cán bộ – Lao động Công ty Quản lý bay miền Nam, số 2 Trần Quốc Hoàn, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

 1. Nộp hồ SO’ qua đường bưu điện đến địa chỉ:

Ban Tổ chức cán hộ – Lao động, tòa nhà A, Tổng công ty Quản lý bay > Nam, sổ 6/200 đường Nguyễn Sơn, Phường Bồ Đe, Quận Long Biên, Thành ;

Hà Nội.

Tổng công ty sẽ căn cứ dấu gửi đi của Bưu điện trên bì thư để xác định ngày nộp hồ sơ của ứng viên.

 1. Thông tin Hên hệ:

Ban Tổ chức cán bộ – Lao động, Tống công ty Quản lý bay Việt Nam, số 6/200 Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội.

Số điện thoại: 0438728319; 0438728249; 0913231811 (Mr Sơn); 01253245168 (Ms Nga).

 1. Địa điếm tố chức tuyến chọn

Tổ chức tuyển chọn tại 3 khu vực, cụ thể như sau:

+ Khu vực miền Bắc: Trụ sở Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, số 6/200 Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội.

– Khu vực miển Trung: Tầng 4 Tòa nhà 174 Lê Đình Lý, Phường Hòa Thuận Tây, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nang.
+ Khu vực miền Nam: Trụ sở Công ty Quản lý bay miền Nam, số 22 Trần Quốc Hoàn, Phường 4, Quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh